1133871
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1037
851
1888
1123071
25989
29095
1133871

Your IP: 192.168.2.69
2024-05-20 22:01

ITA

in ITA
on 04 เมษายน 2565
ฮิต: 999

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 
 
 
 
 O4-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
 
 
 
 
     O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9.2 การบริหารงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
   

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 
 
 
 
 
 
 
   

9.4 การส่งเสริมความโปร่งใส

 
 
 
 O28-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำ
 
 
 O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 
 
 O32-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
 O33-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
 
 O35-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 
 
 O38-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
   
10.3
No Gift Policy