138144
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
181
169
755
135255
934
5912
138144

Your IP: 192.168.2.69
2021-05-06 17:42

แบบรายงาน/แบบฟอร์มราชการ

Post on 28 ธันวาคม 2559
ฮิต: 8497

 สำนักคุ้มครองแรงงาน
ปกสำนวน
แบบบันทึกการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน
แบบบันทึกคำให้การ
แบบบันทึกการแต่งตั้งผู้แทนในการร้องทุกข์ของลูกจ้าง
แบบหนังสือเชิญพบพนักงานตรวจแรงงาน(สำหรับนายจ้าง)
แบบหนังสือให้ไปพบพนักงานตรวจแรงงาน(สำหรับนายจ้าง)
แบบหนังสือเชิญพบพนักงานตรวจแรงงาน(สำหรับผู้ร้อง)
แบบหนังสือเชิญพบพนักงานตรวจแรงงาน(สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง)
แบบหนังสือการตรวจสอบรายการทะเบียนประชาชน
แบบหนังสือขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านและตรวจสอบรายชื่อ
แบบหนังสือขอขยายระยะเวลาการดำเนินการ
แบบหนังสือขอทราบรายการในทะเบียนธุรกิจ
ใบมอบฉันทะ
แบบบันทึกการแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรับเงินของผู้ร้อง
แบบหนังสือส่งคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน(สำหรับนายจ้าง)
แบบหนังสือส่งคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน(สำหรับลูกจ้าง)
แบบรายงานการส่งคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
แบบหนังสือส่งสำเนาคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน(สำหรับผู้รับเหมาชั้นถัดขึ้นไป)
แบบหนังสือการรับมอบเงิน
แบบหนังสือให้ไปรับเงิน(สำหรับลูกจ้าง,ทายาทโดยธรรม)
แบบหนังสือรายงานเรื่องที่ดำเนินการเสร็จ
แบบบัญชีค่าจ้าง กรณีลูกจ้างร้องทุกข์จำนวนมาก
รายงานสรุุปข้อเท็จจริงและการดำเนินการเรื่องคำร้องทุกข์
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
แบบสำรวจข้อมูลการรับรู้สิทธิ์ในการขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
แบบที่ใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง

 

ผู้รับงานไปทำที่บ้าน แรงงานภาคเกษตร

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
แบบรายงานการตรวจแรงงานในงานเกษตรกรรม

แบบรายงานสภาพการจ้างในงานเกษตรกรรม

แบบสำรวจข้อมูลในงานภาคเกษตรกรรม

แบบรายงานการตรวจแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน

แบบสำรวจข้อมูลผู้รับงานไปทำที่บ้าน

แบบสนับสนุนเทคนิควิชาการ


กองสวัสดิการแรงงาน
เรื่อง รูปแบบสวัสดิการแรงงาน
แบบฟอร์มรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
แบบฟอร์มรายงานการรับชำระหนี้(กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน)

สำนักแรงงานสัมพันธ์
ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำอันไม่เป็นธรรม
คำร้องกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม
แบบบันทึกรายงานการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

แบบบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ
บันทึกสำหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงานฯ

แบบประเมิน
คำอธิบายแบบตาม ว 10
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
แบบแสดงผลการปฏิบัติงานในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี
แบบการขอประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
แบบรับรองการจัดทำผลงานทางวิชาการ
แบบการย้าย ย้ายสับเปลี่ยน โอน และบรรจุกลับ
การจัดทำรายละเอียดเพื่อเข้ารับการประเมิน

รูปแบบการจัดทำผลงาน
แบบปกผลงาน
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
แบบบทคัดย่อ
แบบคำนำ
แบบสารบัญ
แบบตัวบทผลงาน
แบบปกข้อเสนอแนวคิดฯ
แบบข้อเสนอแนวคิดฯ

เอกสารอื่น
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่

การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการกรมปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เอกสารแนบ2